Schoolraad

De schoolraad  bestaat uit 3 leden verkozen door en uit de ouders, 3 leden verkozen door en uit het personeel en 2 gecoöpteerde leden . De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

De schoolraad heeft de bevoegdheid om de directeur en de school bij te staan op verscheidene vlakken. Dit kan zowel gaan over de algemene organisatie van de school, maar ook over het inschrijvingsbeleid, het schoolbudget en –werkplan, de infrastructuur en niet te vergeten het welzijn en de veiligheid. Ook elke verandering in het schoolreglement zal hier besproken worden.

De schoolraad heeft tevens het recht informatie op te vragen over beslissingen van de directeur en van de bestuursorganen van de scholengroep die een invloed hebben op de schoolwerking.  
Het beslissingsrecht blijft in handen van het schoolbestuur.